Doktorumuz Cahit amca ve oglu Berk ile 1. Bolum

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Doktorumuz Cahit amca ve oglu Berk ile 1. Bolum

merhaba arkada?lar.. ismim Ozan , aslen bursal?y?m fakat do?ma büyüme ankaral?y?m..burada okudu?um ço?u hikaye bana nedense hep fantaziden ibaretmi? gibi geliyor. yani tabi onlar? da kötülemek istemem ama sadece benmkisi ele?tri..sizlere ?imdi anlataca??m hikaye çok de?il 1 sene önce ya?anm??t?r..bizzat benm taraf?mdan 🙂
bizimle esk**en beridir ailesiyle birlikte görü?üyor olan cahit amcamla ilgili..
hem aile dostumuz hem de aile hekimimiz olan cahit amcamla ( ismi gerçektir ) s?ks?k görü?üyorduk 2010 k?? ay?nda..malum grip salg?nlar? nezleler ve okulda devams?zl?klar?m? azaltmak üzere alm?? oldu?um geçmi? gün sa?l?k raporlar? nedeniyle sürekli cahit amcam?n kap?s?n? çalar olmu?tum..buarada kendimi tan?tt?m fakat pek detaya girmedim k.bakmay?n..
ya??m 18 sar???n 1.85 boyunda 80 kg ela gözlü hafif sar? saçl? biriyimdir..liseyi henüz bu sene bitirdim..
konuya dönelim ;
geçen sene hiç unutmuyorum may?s ay?nda okullar?n kapanmas?na son 1 veya 1.5 ay filan kalm??t?. eve geln devams?zl?k ka??tlar?na bakara durumum baya kritik hale gelmi?ti 🙂 devams?zl?k süresi 20 gündü fakat bnm 27 gün görünüyordu 7 gün geçmi?ti bile..müdür yard?mc?s?yla da papaz oldu?um için s?rf saçlar?m? kesmedim diye ya beni okuldan yaka paça at?yor ya da öylesine keyfi yok yazmaya ba?lam??t?..
sonunda cahit amcam?n yan?na gittim tekrar…
cahit amcam? da tan?tmay? unutmadan ;
45 – 46 ya?lar?nda azeri kökenli 1.70 boylar?nda saçlar? hafif yanlardan dökülmü? , hafif tombul esmer do?u?tan sürmeli siyah gözleri ile gerçekten kad?nlar?n ilgisini çok çabuk üzerine çekebilecek bi profili vard? do?rusu..
ayn? zamanda aile dostumuz oldu?u için yan?na giderken randevu filann almama gerek yoktu..beni de çok severdi ayr?ca..sürekli maçlara giderdik sinemaya yüzmeye gezmeye tozmaya babam gibiydi yani..bana araba kullanmas?n? bile o ö?retmi?ti..
neyse gitti?im gün hem?ire bana cahit amcam?n hastas?yla ilgilendi?ini söyleyerek bekleme salonuna ald?..beklemeye ba?lam??t?m doktorumu 🙂
neyse uzatmayay?m yakla??k 20 dk filann bekledimm daha sonra s?k?ld?m ve gitmeye karar verdim tam ç?kacakt?m ki hem?ire beni ça??rd? ve cahit amcam?n müsait oldu?unu beni bekledi?ini söyledi..
odas?na giderken kap?dan türbanl? uzun boylu hafif bal?k eti bi bayan surat?nda tuhaf bi gülümsemeyle beni süzerek yan?mdan geçip gitti.
ben pek tak?lmad?m zatenn g?c?k oluyodum türbanl? kad?nlara nedense ??
içeri girdimm cahit amcam baya ne?eliydi öyle böyle 10 15 dk filann da muhabbet ettik..derken ben mevzuyu anlatt?m detayl? bi ?ekilde ve yard?m?n? istedim o da hallederiz kafan? yorma dedi ama tabi inceden de kula??m? çekmi?ti devams?zl?k olay? için..son senem oldu?unu dikkat etmem gerekti?ini filann söyledi ve son bi kez olarak da neden devams?zl???? bu denli çok yapt???m? sordu..ben de anlatt?m durumu ve k?z arkada??m oldu?unu sürekli olarak da görü?tü?ümüzü filann söyledim , ili?kimizinne boyutta oldu?unu sordu?unda sadece arkada??z ve ilerisini dü?ünmüyorum dedim..
derken sohbetimiz bitti ve oradan ayr?ld?m..eve do?ru yürümeye ba?lad?mm eve do?ru geldi?imde kap?da beyaz bi opel corsa vard? yabanc? plakal?yd? dikkatimi hemen çekti hemen..neyse eve geldim kap?y? çald?m annem kap?y? açt? ho?geldin o?lum diyerek beni içeri ald? neyse içeri girdi?imde ise ne göreyim bugün gördü?üm o kad?n ve serpil teyzem( cahit amcam?n e?i ) bizim salonda beraber oturuyorlard?. sohbet baya koyuydu ve içerisi de kalabal?kt? neyse ben direkt görünemden odama geçicekken annem içeri gel dedi ve bi slm ver ho?geldin de filann diye ba??rd? arkamdann..benn de anne yaa filann diyerekk içeri girdimm herkese ho?lgeldin deyil ellerini öptüm..gödü?üm o kad?n ise bu sefer bana ciddi ciddi bak?yodu sizde ho?geldiniz dedim o da bana azeri ?iveyle ho?bulduk dedi..
neyse ben duruma tak?lmadan içeri girdim “bu kad?n cahit amcam?n odas?nda ne ar?yodu tek ba??na neden öyle bakt? güzelmiydi çikinmiydi” diye dü?ünmeye ba?lamamla dü?ünceleri restlemem bir oldu zatenn..
ak?am oldu ve cahit amcamlar da bize geldiler babamlar filann ev yine kalabal?kla?t? ben tabi yine odamday?m…neyse bi ara yemek yemeye içeri girdim ve annem bana çabuk ko? dedi serpil teyzenlere evde dizüstü bilgisayar varm?? onu al gel dediler..ben yine söylenerek anahtar? ald?m ve do?ru cahit amcamlar?n eve do?ru yürümeye ba?lad?mm gittim evlerine girdim ve masan?n üzerinde duran dizüstünü ald?m..derken içeriden yani cahit amcam?n o?lu berk in odas?ndan çok tuhaf sesler geliyordu…ne oldu?unu anlamak için odaya biraz daha yakla?t?m ve sesler giderek artmaya ba?lam??t?…hemen akl?ma berk odaya bi hatun att? herhalde onunla i?i pi?iriyor gibi geldi fakat sesler aras?nda bi kad?n sesi yoktu ! 2 farkl? erkek sesi vard? ve “yava? ol lütfen , yan?yo , daha yava?” filann gibi sesler geliyodu…
çok tuhaf olmu?tum nedense…buarada bnm 21cmlik aletim bu duydu?um sesler kar??s?nda sertle?mi? ve ta? gibi olmu?tu..
normalde seks yapmaya aç biri de?ildim k?zarkada??m selin ile hemen hergün en az 2 posta olmak üzere sürtünerek veya oral yolla bo?al?yordum..
ama o halde bile o kadar çabuk sertle?meyen penisim bu sesler kar??s?nda daha fena olmu?tu kafas? resmen zonkluyordu..ama ne içeri girmeye ne de o kar??ma ç?kacak görüntüyü görmeye cesaretim elvermiyordu..
derken hemen pc yi al?p oradan uzakla?t?m eve do?ru yürümeye ba?lad?m gelirken tabi kafamda 100 tane ? ile geliyordum..
eve geldim deddiler bana nerde kald?n filann neyse..
odama geçtim ve o an? dü?ünmeye ba?lad?m..
berk ;
17 ya??nda lise 2 ö?rencisi ayn? okulda okuyodukk zatenn benden 1.5 ya? filann küçüktü..
o da esmer ye?il gözlü yak???kl? resmen Gökhan Tepe nin t?pk?s?n?n ayn?s? gibi bi çocuktu..çok arkada? canl?s? utangaç ama çok kibar biriydi..k?z gibi tav?rlar? vard? ama ben bunu pek dikkate almazd?m..ama o günden sonra o tav?rlar?n? dü?ünmeye ba?lad?m ve nedense hiç akl?mda yokken onu dü?ünerek masturbasyon yapmaya ba?lad?mm..
tuhaft? ama gerçekti..
aradan 1 kaç gün geçti fakat ben halen daha berk i dü?ünüyordumm..
berk ile aram?z fena say?lmazd? fakat kalk?p soram?yordumm ona…resmen arzular hale gelmi?tim art?k yaa inanam?yorum ama gerçekti bu..
en sonunda hacker bi arkada??mdan ald???m çok sa?lam bi keylogger program sayesinde berk in pc sine att???m truva at? sayesinde her dakika baan gelen raporlarla berk in kimlerle neler yaz??t??? an bean bana gelmeye ba?lam??t?…
çocuk resmen pc yi seks amaçl? kullan?yordu..bi tane bil?e k?zla yaz??m?yordu sadece k?z nickleriyle ald??? fake hesaplarla birileriyle ?urda ?öyle yapal?m böyle yapal?m filann gibi laflarla sohbetler ediyodu..en sonunda Pasifim_Ol_006 nickli biriyle yaz??mas?n? okudum aynen ?öyle diyordu ;
” geçen o kadar güzel s..nki beni 3 kere bo?ald?m..bu sefer sadece emmek istiyorum ve hepsini a?z?ma istiyorum” diyordu..
sözle?tikleri tarih ise hemen yar?n ak?amd? fakat nerde oldu?u yazm?yordu…demek ki ayn? yerdeydi herhalde..
yar?n oldu ve ben ne yapsam diyordum…ne yap?p edip o an? görmem laz?md? diyordum kendi kendime..
en sonunda berk i arad?m ve nerde oldu?unu sordum..bana evde oldu?unu ders çal??t???n? söyledi benn de ona ben de ona geçen verdi?im oyun cd sini alabilirmiyim diye sordum o da tabi yar?n veririm deyince hemen atlad?m ve bugün alman gerek dedim o da bana bug?ün olmaz kemküm derkenn mecburen kabul etti…saate bakt?m ben onlar?n bulu?aca?? saate 15 dk kala hemn onlar?n kap?s?n önündeydim..
geldi?imde berk kap?y? açt? evde kimse yoktu..sordum nerdeler diye gittiler misafirli?e dedi bana..neyse elinde cd hemen verip beni yollayacak..
önce bakt?m ve ona dedim ki ” Kad?n olmak m? güzel yoksa Erkek olmak m? ”
gözleri fal ta?? gibi aç?lm??t? bana öylece bak?yordu gözlerini k?rpmadan..
söylediklerine bi anlam veremedim dedi bana..fakat bunlar? söylerken bile sesi titriyordu bunu hissetmi?tim…onu daha fazla muallakta b?rakmamak için elimde ki ka??tlar? ona verdim..ka??tlara bakarak bunlar ne ? dedi..benn de okursannn görürsün dedimm..ka??tlarda onun pasifim_ol_006 nickli, vatanda?la yapt??? konu?malar?n benn de ki kay?tlar? vard?..ç?kt? alm??t?m öyle gelmi?tim kap?s?na bo? de?ildim yani k?sacas? 🙂
okudu ve bana ne istiyorsunn dedi ? benn de korkma zatenn bu ka??tlar fake dersen sana herkes inan?r ben seni tehdit veya ?antaj yapacak de?ilim dedim..
sadece neler çevirdi?ini çok iyi biliyorum seni en az 1 haftad?r her yönden takip ediyorum dedim..
geçen geldi?im gün duydu?um seslere de?inmedim ama…
iste?im sadece sizi izlemek diyebildim benn de..
o da nas?l olcakk filann dedi benn de nerde nap?yosan?z o taraflarda biyere gizlenece?im dedim sadece o kadar..o da baana o ?ok teklifi yapt? ” istersen sen de kat?l bize”… ?ok oldum yaa ne yalan söylimm fena oldumm…
hay?r ?imdilik sadece izleyece?im dedim ama bi yan?m da kat?lmak istiyordu..neyse daha sonra 5 dkm?z var dedi hemen gelebilir dedi bana..
neyse hemen anne ve babas?n?n ebeveyn odas?na geçtik benn hemen gardroba ( klasik ) sakland?m ve sadece 5 cm lik bi ara b?rakt?m kendime…dedi?i gibi 5 dk sonra zil çalm??t? ard?ndan kap? aç?ld? selamla?t?lar..içeri gelen sesler herhalde salona geçtiler gibiydi…20 dk sonra yatak odas?na geldiler…
Tanr?m…inanam?yorum…o kad?n yine…o tesettürlü kad?n evet..ta kendisi..
ne alaka dedim yaa bu o olamaz…kad?n de?il erkekti dedim kendime ve hayal kr??kl???na ba?land?m bi an..neredeyse d??ar? ç?k?p gidicektim onlar ordayken..ama yapmad?mm..ba?lad?lar sevi?meye….çok ate?liydiler..daha sonra tesettürlü hatun soyunmaya ba?lad? uzun siyah saçlar? beline kadar geliyordu…at gibi derler ya aynen öyle..
derken küloduyla kald?lar sadece…kad?n?n önünde bi kabar?kl?k vard? ve daha dikkatli bak?nca yok dedim yaa :)) ?ok üstüne ?ok ya??yordum kad?n?n penisi vard? evet..hem de bni bile k?skand?r?yordu boyu ve çap?..
TRAVEST? hem de azeri as?ll? bi travestiydi…k?sacas? SHEMALE – LADYBOY – CROSS DRESSER herneyse…çok fenayd?… 2. BÖLÜM DAHA SONRA VERECE??M ARKADA?LAR…BE?EN?RSEN?Z YORUMLARINIZI ALMAK ?STER?M..

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın