olgun hatun (ALINTIDIR)…..

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Merhaba ben ferdi ya??m 36 istanbulluyum..Bir kaç hafta önce, so?uk bir Çar?amba sabah? kahvalt?da can?m öyle bir sucuklu yumurta istedi ki buzdolab?na bakt?m sucuk var yumurta yok bende hemen üstümü giyinip solu?u birkaç sokak a?a??daki markette ald?m.Reyonlardan bir koli yumurta ve birkaç parça daha kahvalt?l?k al?p para ödemek için kasaya geldi?im s?rada benden önce kasaya gelen 43-45 ya?lar?nda tahmin etti?im iri gö?üslü, kumral ,dolgun dudakl? ve giydi?i e?ofmandan iri ve ç?k?nt?l? götünün bütün hatlar? belli olan bir han?mefendi e?yalar?n? geçiriyordu.Ben kasaya hesab? ödeyip ç?kaca??m s?rada ise az önce gördü?üm olgun han?mefendi hala po?etlerle bo?u?maya devam ediyordu. Centilmen bir erkek olarak buna asla kay?ts?z kalamazd?m,hemen kad?n?n yan?na yakla??p po?etlerini ta??mada yard?m edip edemeyece?imi sorunca kafas?n? kald?r?p ye?il gözlerimin içine tatl? bir gülümsemeyle bakt?.So?uk çar?amba sabah? po?etlerin yar?s? bende yar?s? onda evine do?ru yürümeye ba?lam??t?k bile.Yol boyunca birbirimizle hiç konu?mad?k 6-7 dakika sonra ise evinin kap?s?na ula?t?k.O önden içeriye girip kendi po?etlerini b?rakt?ktan sonra benim elimdeki po?etleri al?nca so?uktan ve kan dola??m? yetersizli?inden uyu?mu? ellerimi gayri ihtiyari ovu?turmaya ba?lad?m.Benim bu halimi gören kad?n, çay? yeni demlemi?tim buyurun birlikte içelim deyince teklifi reddedemedim.?çeriye girdi?imde ilk dikkatimi çeken ?ey hafif bir lavanta kokusuydu..beni salona davet edip yumu?ak bir koltu?a oturtarak arkama da i?lemeli bir yast?k koydu.Gerçekten hizmet etmesini seven çok cana yak?n bir kad?nd?.Aradan 5-10 dakika geçince ben çay?m?n oldukça gecikti?ini dü?ünürken kad?n elinde sucuklu yumurta dahil içi bir çok kahvalt?l?kla doldurulmu? koca bir tepsiyle içeriye girdi.Birlikte kahvalt? ederken isminin Nermin oldu?unu,kocas?n? 4 y?l önce trafik kazas?nda kaybetti?ini,26 ya??nda bir k?z? oldu?unu ve onunda kocas?ndan geçen y?l bo?an?p yan?na yerle?ti?ini ama avukat oldu?u için önemli bir davas? oldu?unu sabah adliyeye gitti?ini söyledi.Bir ara lavaboya gitmek istedi?imi söyleyince bana yolu gösterip kendisi tekrar mutfa?a gitti.Banyolar? gerçekten muhte?emdi,bütün havlular?n kenarlar? ve ortalar? el i?lemesi danteller ve süslemelerle bezenmi?ti ve hepside mis gibi lavanta kokuyordu..o an anlad?m ki içeriye girince hissetti?im lavanta kokusu banyodaki havlulardan geliyordu.Banyoda i?im bitince tekrar salona gittim hemen pe?imden mutfaktan elinde iki fincan kahveyle Nermin han?m geldi.Bir yandan kahvelerimizi içiyor bir yandan sohbet ediyor,birbirimize ?s?nd?kça ?s?n?yorduk.Kahvelerimiz bitince Nermin han?m fallar?m?za bakt? benim fal?mda büyük bir kase gördü?ünü ve içinde alt?n liralar oldu?unu söyleyince..yok can?m dedim..o da bunun üzerine oturdu?u yerden kalk?p yan?ma gelerek fincan? iyice gözlerime yakla?t?rd? parmaklar?n? kahve fincan?n?n içine tutarak bak ?u kase ?unlarda etrafta ona ula?maya çal??an insanlar diye tarif ederken yüzümüz birbirine iyice yakla?m??t?.Hatta bir ara o kadar yakla?t?kki ayn? anda bir ?ey söylemek için yüzümüzü birbirimize döndü?ümüzde birden burun buruna geldik. Ve o an ne söyleyece?imizi unutup o ?ekilde bir süre donakald?k.?a?k?nl???ndan ilk s?yr?*** Nermin han?m oldu,gözlerini k?s?p dolgun dudaklar?n? yava?ça benimkilere de?dirdi bende buna kay?ts?z kalmay?p var gücümle o çekici dudaklar? emmeye ba?lad?m.Öpü?memiz bütün hararetiyle sürerken Nermin,ensemdeki saçlardan s?k?ca tutup kendine çekip can?m erke?im diye inleyerek beni öpmüyor adeta dudaklar?m? boynumu yiyordu.Kolay de?il tam 4 senedir erke?e hasret kald??? belli oluyordu.Dudaklar?m? yava?ça dudaklar?ndan kayd?r?p boynunu ve kulaklar?n? yalarken bir yandanda iki elimle süeterini omuzlar?ndan a?a?? kayd?r?p sütyenini ortaya çukard?m,iri memeleri sütyene s??m?yor kendilerini bir an önce d??ar? ç?kar?p doya doya yalamam için adeta yalvar?yorlard?.Nerminin memelerini yalamadan önce boynundan koltuk alt?na geçtim birkaç hafta önce tra? edildi?i belli olan hafif k?ll? koltuk alt? buram buram kad?n kokuyordu.Koltuk alt?n?n mis gibi ter kokusunu içime çekerek tuzlu terini kana kana yalay?p yuttum ve ard?ndan muhte?em memelerini fazla ihmal etti?imi dü?ünerek Nermin in sütyenini en ince yerinden çekip kopartt?m..aman allah?m ortaya ç?kan o iki ?ey o kadar muhte?em yarat?lm??t?ki,hiç duraksamadan memelerinin misket büyüklü?ündeki uçlar?n? a?z?ma al?p ak**e ?ekeri gibi emmeye ba?lad?m Ben memelerini emdikçe Nermin deliye dönüyor kesik kesik zevk ç??l?klar? atarak kanepenin kuma??n? t?rmal?yordu.Bir ara o kadar h?rsland?mki nerminin sa? memesini komple a?z?ma sokmak istedim ama nafile,be?te birini ancak s??d?rabildim.Sonra tatl? memelerden istemeyerek ayr?l?p nermini kanepenin üzerine do?ru boyluboyunca uzatt?m ve bal?keti göbe?ini hayat?nda ilk kez dondurma görmü? bir çocuk gibi yalamaya ba?lad?m oradan yava? yavak a?a??ya inerken Nermin bacaklar?n? ve vücudunu kas?yor,titriyor kimbilir kaç?nc? orgazm?n? ya??yordu.Bacak aras?na indi?imde mis gibi am kokan i?lemeli külotu ya?ad??? orgazmlardan ve ald??? zevkten s?r?ls?klam olmu?tu.Ben külotunu a?a??ya s?y?r?rken oda hafifçe kalças?n? kald?r?p bana yard?m etti.Ortaya ç?kan manzara muhte?emdi koltuk alt? gibi oray?da birkaç hafta önce tra? etti?i belliydi ben am?n? i?tahla yalarken am?n?n k?llar? tatl? tatl? dudaklar?ma bat?yor, dolgun ve pürüzsüz bacaklar?yla zevkten kafam? s?karak adeta beni mengeneye alarak am?n?n içene hapsediyordu.Kendimi bundan zar zor kurtar?p nerminle 69 pozisyonuna geçtik muhte?em ve 4 senedir sik yüzü görmemi? tatl? amc???n? yine yal?yor salg?lad??? bütün zevk s?v?lar?n? i?tahla yalay?p yutuyordum.Nerminde benim sikimi büyük bir i?tahla yal?yor ama san?r?m uzun süre yarak yalamad??? için aras?ra sikimi ?s?r?p can?m? ac?t?yordu.?kimizde adeta bulutlar?n üzerinde uçuyorduk..bizim için sadece o an vard?,gerisi yalan ve bo?tu..Nermin 69 pozisyonundayken ters dönüp yüzünü bana çevirdi art?k am? sikimin üzerindeydi heyecandan tir tir titriyor am?n? sikime bir de?dirip bir çekiyordu bu duruma fazla dayanamam?? olacakki iri ve kal?n yara??m?n üzerine yava? yava? oturdu.Sikim am?na köküne kadar girince derin bir ohhh çekip vah?i bir k?srak gibi sikimin üzerinde raksetmeye ba?lad?.Yara??m am?n?n en derin yerlerine kadar ula??yor nermini zevkten kudurtuyordu bir yandan sikimin üzerinde dünyan?n en büyük mutlulu?unu ya?arken benide ihmal etmiyor muhte?em memelerini a?z?ma vermi? kana kana yalat?yordu.Daha fazla dayanamad?m nerminin alt?ndan kalk?p onu yere,hal?n?n üzerine indirdim ve domaltt?m.Muhte?em amc??? ve darac?k göt deli?i arkadan ?ahane görünüyordu.Kal?n ve damarl? sikimi nerminin am?na arkadan öyle bir kökledimki ç??l?k at?p yerdeki hal?ya t?rnaklar?n? geçirip çekerek hal?n?n üzerindeki fiskos masas?n? bile yerinden oynatt?.Bir yandan Nermin in am?n? sikerken bir yandanda götüne parma??m? sokuyor,kara incisinide yara?a al??t?r?yordum.Sikimi am?ndan ç?kar?p götüne sokmak için kafas?n? ufac?k deli?e dayay?nca ?imdiye kadar uysal olan kad?n birden eliyle sikimi oradan çekip tekrar am?na soktu..bunu istemedi?ini dü?ünerek sayg? gösterdim ve am?ndan sikmeye devam ettim.Orgazm olmaya yak?n Nermin i hal?n?n üzerinde s?rt üstü yat?rarak bacak aras?na geçtim muhte?em bacaklar?n? omzuma at?p am?n?n ?imdiye kadar sik de?memi? yerlerine yara??m? dald?r?p dald?r?p ç?kard?m.Bo?alaca??m? anlay?nca iki baca??m? yana aç?p nerminin üzerinde aya?a kalkt?m.Nermin tam alt?mda a?z?n? açm?? f??k?rtaca??m döllerimi ziyan etmemek için bekliyordu.Bende sikimle Nermin in a?z?n? ni?an al?p ?iddele bo?ald?m..orgazm?m o kadar muhte?em olduki adeta Nermin i bahçe hortumuyla suluyormu?um izlenimine kap?ld?m.Döllerimin bir k?sm? hedefi bularak Nermin in a?z?na yüzüne ve boynuna akt? daha tazyikli ç?kan ilk spermlerim ise hedefi ?a??rarak hal?n?n üzerine ve kanepe örtüsünün oyal? eteklerine s?çrad? vücuduna damlayan spermlerimi güne? ya?? gibi eliyle her taraf?na yayd? ve gülerek beni bundan sonra hep böyle sula tamamm? erke?im diye gözlerimin içine bayg?n bayg?n bakarak adeta yalvard?.s*k*sin ard?ndan birer bardak orgazm kolas? içerken neden bana götünü siktirmedin diye sordu?umda kocama götümü hiç siktirmemi?tim,sikemeden öldü gitti ?imdi sana siktirirsem ona haks?zl?k etmi? gibi olaca??m? dü?ündüm deyince bende ona hak verdim…

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın